ស្វែងរកការងារដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ

ការងារដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ចម្រុះ ចំនួន០១នាក់
Full Time
តំបន់:
Preah Vihear
បោះពុម្ពផ្សាយ:
10 days
ផុតកំណត់:
2024-Jul-04
Quality and Governance Officer
Full Time
តំបន់:
Ratanakiri - Bor Keo District
បោះពុម្ពផ្សាយ:
12 days
ផុតកំណត់:
2024-Jun-28
Sales / Business Development Officer
Full Time
តំបន់:
Phnom Penh
បោះពុម្ពផ្សាយ:
17 days
ផុតកំណត់:
2024-Jul-07